projecte radars
Català
RECURSOS i SERVEIS PER A LES PERSONES GRANS
Barcelona
Ajuda a l'accessibilitat

Fitxa del servei

    
Escrigui una paraula clau descriptiva de la necessitat o situació de la persona gran que requereix del servei i cliqui el botó “Cercar”.
Imprimir  Compartir

Reclamació sobre les sol·licituds de valoració del grau de dependència i del dret als serveis i pres

Descripció del servei
Reclamacions quan el motiu sigui: El incompliment de les dates legalment previstes per al inici de l'elaboració del Programa Individual d'Atenció (PIA) per part dels Serveis Socials Bàsics. La qualitat de la informació i de l'atenció rebuda per part dels professionals dels serveis municipals. No poder gaudir de forma immediata dels serveis de la Cartera de Serveis de la Llei de Dependència de titularitat municipal. Incompliment dels terminis de tramitació de la sol·licitud. Grau i nivell. Queixes reclamant la primera / segona resolució o incidències d'errors en les mateixes, errors en la emissió de la resolució: incorreccions en dades, no recepció de la resolució. Qualsevol queixa relacionada amb la prestació: per desacord amb les quanties, amb les pensions o ajudes socials incompatibles o de naturalesa anàloga i que tenen a veure amb la normativa legal. Qualsevol queixa en relació amb l'import rebut en el primer cobrament (o futurs) per no coincidir amb la quantia de l'acord signat. Queixes per no poder gaudir de forma immediata de la Cartera de Serveis de la Llei de Dependència de titularitat pública.
Tipus
Llei de suport a l'autonomia personal
Horari
Consultar horari de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte
Adreça
Plaça Vila de Gràcia, 2
CP
08012
Telèfon
010
Fax
E-mail
Àmbit d'acció
Catalunya
Com accedir al servei
Les persones que prèviament haguessin sol·licitat el reconeixement de la situació o grau de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades.Cal presentar la reclamació a qualsevol de les oficines d'atenció al ciutadà. Indicacions per realitzar el tràmit: Web de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.
Recurs que presta el servei: Consorci de Serveis Socials de Barcelona
El Consorci de Serveis Socials té personalitat jurídica pròpia i independent de la de les administracions consorciades, així com capacitat de ser titular de drets i obligacions, dins els límits establerts per l'ordenament jurídic. Es regeix per uns estatuts propis i per l’esmentada Carta Municipal. L'òrgan de govern superior del Consorci és el seu Consell de Govern. Està presidit per l’Honorable Conseller de Benestar Social i Família i vicepresidit per l’Il·lustríssima Tinent d'Alcalde de l'àrea de Qualitat de vida, Igualtat i Esports. La seva finalitat és el desenvolupament, en l'àmbit territorial del municipi de Barcelona, dels serveis, establiments i els programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social que li encomana la Carta Municipal.
Adreça
Carrer Bruc 90-92, baixos
CP
00809
Horari
de dilluns a divendres de 08:15 a 13:00h. Dimarts de 15:00 a 17:00h (excepte estiu, setmana santa i Nadal)
Telèfon
93.467.87.33
Fax
93.487.29.38

Llicència de Creative Commons

Portal de Recursos i Serveis per a les persones grans. Barcelona. de Projecte d'acció comunitària: Radars. Gent gran. Camp d'en Grassot. Districte de Gràcia. està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons

© Districte de Gràcia - Ajuntament de Barcelona