Guia d'accessibilitat

Consells d'accessibilitat

A continuació es donen algunes indicacions i recomanacions per facilitar als usuaris de la web l'accessibilitat a la mateixa


Ampliació de la mida de la web

La gran majoria de navegadors webs donen suport a les següents combinacions de tecles per ampliar/disminuir la mida de les pàgines:

 • 'CTRL +', per ampliar la web
 • 'CTRL -', per disminuir la mida de la web
 • 'CTRL 0', per tornar a la mida original
 
Tecles d'accés ràpid

Per facilitat la navegació per la web sense ratolí s'han definit tecles d'accés per els punts del menú principal.

Aquestes tecles estan identificades mitjançant la lletra subratllada del texte de cada opció del menú.

Per exemple, la tecla d'accés a la llista de recursos a través de l'opció Recursos és la 'R'.

L'ús de les tecles d'accés difereix entre els diferents tipus de navegadors:

 • Internet Explorer: Pitjar ALT + 'Tecla d'accés', deixar anar i pitjar ENTRAR
 • Mozilla Firefox: Pitjar MAJUSC + ALT  + 'Tecla d'accés' a l'hora
 • Google Chrome: Pitjar ALT  + 'Tecla d'accés' a l'hora
 • Apple Safari: Pitjar ALT  + 'Tecla d'accés' a l'hora
 
Navegació entre elements actius

Per moure's pels elements actius de la pàgina, cal utilitzar la tecla TAB (tabulació)

Al pitjar aquesta tecla el focus es va movent pels diferents elements actius: enllaços i camps d'entrada de dades

 • Següent element actiu: Pitjar TAB (Tabulador)
 • Anterior element actiu: Pitjar MAJUSC + TAB  (Tabulador)
 

Aspectes contemplats

Entre diversos aspectes que s'han contemplat en el disseny de la web es destaquen:

 • No dependre del color per identificar enllaços o texts actius o informació especialment rellevant.
 • Assegurar un contrast suficient entre els elements.
 • Evitar elements amb seqüències de moviment automàtiques.
 • Disposar texts alternatius per a tots els elements gràfics.
 • Incloure títols amb indicacions en tots els elements actius, especialment enllaços, botons i camps d'entrada.
 • Assegurar la visibilitat i usabilitat de la web fins i tot sense els full d'estil carregats.
 • Facilitar l'accés a tots els continguts a través d'enllaços des del menú principal, fins i tot amb navegadors sense suport per javascript.
 • Disposar de mides relatives per tal d'assegurar la visibilitat en terminals amb diferent resolució.
 • Permetre la lectura i utilització de la web fins i tot amb navegadors que tinguin capacitats limitades

Compliment de criteris d'accessibilitat

Aquest lloc ha estat dissenyat amb l'objectiu de complir el nivell AA de les WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) publicades pel WAI (Web Accessibility Initiative) del consorci W3C.

Les recomanacions d’accessibilitat definides per la WAI expliquen com fer accessibles els continguts web. Aquestes directrius estan classificades en tres nivells de prioritat:

 • Prioritat 1: Directrius, que si no es compleixen, fan que a un o més grups d'usuaris els sigui impossible l'accés a la informació del document.
 • Prioritat 2:Directrius, que si no es compleixen, fan que a un o més grups d'usuaris els sigui molt difícil l'accés a la informació del document.
 • Prioritat 3: Directrius, que si no es compleixen, fan que a un o més grups d'usuaris trobin certa dificultat per accedir a la informació del document.

D'acord amb aquestes pautes, el nivell AA implica que la web s'ha de dissenyar tenint en compte les directrius de Prioritat 1 i 2

Per obtenir més informació sobre les guies d'accessibilitat es pot accedir al següent enllaç: Directrius per a l'accessibilitat al contingut web